crearcorreohotmail.info: EVERYTHINGS.PL - Regulamin

Skocz do zawartościRegulamin
REGULAMIN FORUM EVERYTHINGS.PL
Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa
zasady korzystania z forum crearcorreohotmail.info§1. Ogólne


1.1. Administrator crearcorreohotmail.info udostępnia dla Użytkowników forum internetowe, które jest przeznaczone do wymiany informacji, opinii, poglądów i treści dostępnych w sieci Internet.
1.2. Wszelkie wiadomości na forum pochodzą wyłącznie od Użytkowników i są ich własnymi, nie powinny być zatem identyfikowane z Administratorem, który nie zapoznaje się z treścią tych materiałów, ani nie ingeruje w ich techniczną charakterystykę.
1.3. Na serwerze forum crearcorreohotmail.info nie znajdują się absolutnie żadne pliki chronione prawem autorskim.
1.4. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Polityką Prywatności forum crearcorreohotmail.info nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników osobom nieupoważnionym (Ustawa z dnia 29-08-1997 o Ochronie Danych Osobowych , Dz. Ust. Nr 133, Pozycja 883).
1.5. Na forum crearcorreohotmail.info mogą znajdować się dane, kierujące do zewnętrznych serwisów, dodane przez Użytkowników. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za działalność tych serwisów oraz ich zawartość.
1.6. Użytkownicy korzystają z wszelkich zawartych na forum informacji na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z forum za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć, jakkolwiek byłyby one spowodowane.
1.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę materiałów i informacji zamieszczanych przez Użytkowników, wszelkie skutki wynikające z wykorzystania tych materiałów, oraz działania jakichkolwiek osób ani wykorzystanie przez nie danych Użytkowników forum. Administracja udostępnia jedynie narzędzie do komunikacji, jakim jest forum.
1.8. Użytkownik korzystający z forum crearcorreohotmail.info zobowiązuje się czynić to w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, postanowieniom Regulaminu, zasadom współżycia społecznego oraz dobrym obyczajom, a w szczególności do nie zamieszczania na forum materiałów naruszających prawo, zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń, zawierających wirusy oraz do korzystania z forum w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności praw majątkowych, autorskich i prawa do prywatności.
1.9. W przypadku wykrycia przez Administratora niewłaściwych treści umieszczanych na forum bądź materiałów naruszających Regulamin, Administrator zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skrócenia lub całkowitego usunięcia tych materiałów z forum bez zgody Użytkownika. W szczególnych przypadkach Administrator za publikację takich treści może zablokować konto Użytkownika.
1.10. Przestrzegania zasad ujętych w niniejszym Regulaminie pilnują Moderatorzy. Moderatorzy są uprawnieni do usuwania wiadomości niezgodnych z Regulaminem, upominania bądź blokowania kont Użytkowników którzy nie przestrzegają Regulaminu.

Na serwerze forum crearcorreohotmail.info nie są umieszczone żadne pliki niezgodne z wyżej wymienionymi punktami Regulaminu, a jedynie szczątkowe informacje na ich temat (opis, długość, kodek, typ, rodzaj kompresji, suma kontrolna itp.). Pamiętaj, że niektóre pliki - objęte prawem autorskim - wolno zgrywać z sieci jedynie, jeżeli posiada się ich oryginalną wersje, a ściągnietą kopię będzie się traktować jako zapasową. Zamieszczone przez Użytkowników informacje mogą prowadzić do stron, serwerów i plików nie będacych własnoscią ani właściciela forum, ani firmy hostingowej, ani Użytkowników forum crearcorreohotmail.info. Wszystkie materiały są zamieszczane przez Użytkowników w celach informacyjnych, i przeznaczone są wyłącznie dla członków naszej wirtualnej grupy przyjaciół.

Administrator forum crearcorreohotmail.info nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem i Regulaminem wykorzystywanie informacji zgromadzonych na forum. Użytkownicy odpowiedzialni są za przestrzeganie wszystkich zasad Regulaminu, nawet gdy z własnej woli zaniechali zapoznania się z treścią i ustaleniami Regulaminu forum crearcorreohotmail.info.

§2. Pisanie postów (wiadomości) na forum


2.1. Użytkownik odpowiedzialny jest za to, aby żaden materiał wysłany przez niego na forum nie był materiałem o treści niewłaściwej. Materiał ma treść niewłaściwą, jeśli jest ona niezgodna z aktualnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, wulgarna, obsceniczna i pornograficzna, uważana powszechnie za obraźliwą, naruszającą dobra osobiste innych osób, skłaniająca inne osoby do popełnienia przestępstwa, pochwalająca przemoc czy potępiona moralnie.
2.2. W celu dodania dodatkowej treści do własnego posta - wiadomości - należy używać funkcji Edytuj.
2.3. Użytkownik przy tworzeniu nowej wiadomości powinien dbać o estetykę wyglądu, wiadomość musi być zgodna z netykietą.
2.4. Przed napisaniem prośby o pomoc Użytkownik powinien sprawdzić, czy dany wątek nie był już poruszany na forum.
2.5. Akceptowane są wyłącznie wartościowe posty. Wiadomości o znikomej wartości merytorycznej zostaną usunięte.
2.6. Zabronione jest używanie Caps Locka w treści całych wiadomości. Drukowanych liter używać można dla kilku słów, które wymagają podkreślenia na tle wiadomości - Użytkownik powinien dbać o przejrzystość swojej wiadomości.
2.7. Użytkownik publikuje wiadomości na forum na własną odpowiedzialność.
2.8. Reklamowanie innych stron w treści wiadomości przez Użytkownika bez zgody Administratora skutkuje natychmiastowym zablokowaniem konta Użytkownika.
2.9. Użytkownik zakładając nowy temat powinien wybrać odpowiednią kategorię oraz dział. W razie pomyłki temat zostanie poprawiony i przesunięty do odpowiedniego działu przez ekipę moderacyjną. Notoryczne bądź celowe zakładanie tematów w niewłaściwych działach skutkować będzie ostrzeżeniem dla Użytkownika.
2.10. Nie wolno zakładać takich samych tematów - dublować ich. Starszy temat (o wcześniejszej dacie założenia w danym dziale) ma pierwszeństwo.
2.11. Nie stosowanie się do wyżej wymienionych zasad będzie równoznaczne z możliwością usunięcia wiadomości oraz upomnieniem, bądź ostrzeżeniem, dla Użytkownika.

§3. Dodawanie innych informacji na forum


3.1. Pozostałe informacje i dane należy umieszczać w tagach code.
3.2. Obowiązuje całkowity zakaz dodawania wiadomości zawierających informacje o innej stronie w charakterze reklamowym.
3.3. Przed założeniem nowego tematu Użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy taki, bądź podobny, wątek już nie został utworzony. Jeśli tak, powinien użyć funkcji odpowiedz w już istniejącym temacie.
3.4. Zabronione jest dodawanie na forum danych i informacji sprzecznych z postanowieniami innych punktów Regulaminu.
3.5. Nie stosowanie się do wyżej wymienionych zasad będzie równoznaczne z możliwością usunięcia wiadomości oraz upomnieniem, bądź ostrzeżeniem, dla Użytkownika.

§4. Użytkownicy


4.1. Użytkownik może poprosić o zmianę nicka (loginu), w tym celu powinien zgłosić się do Administratora i podać krótki powód chęci zmiany nicka.
4.2. Użytkownicy forum tworzą wirtualną grupę przyjaciół, którym forum służy do nawiązywania nowych kontaktów z innymi Użytkownikami, wymiany informacji, wiedzy, własnych wiadomości, komentarzy i poglądów.
4.3. Od kar nałożonych przez moderatorów Użytkownik może się odwołać do Administratora.
4.4. Zabrania się Użytkownikowi rejestrowania na forum za pomocą nicków ogólnie uważanych za obraźliwe i wulgarne bądź zawierających reklamy innych stron internetowych czy forów.
4.5. Konto na forum może usunąć wyłącznie Administrator (ze względów bezpieczeństwa). Jeśli Użytkownik wyraża chęć usunięcia swojego konta, powinien skontaktować się z Administratorem forum przez system Prywatnych Wiadomości (PW).
4.6. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte z forum bez wcześniejszego podania przyczyny, jeśli Użytkownik nagminnie łamał regulamin bądź działał na szkodę forum crearcorreohotmail.info
4.7. Jakiekolwiek próby zamieszczania reklam bez zgody Administratora skutkować będą natychmiastowym zablokowaniem konta Użytkownika.
4.8. Użytkownikowi nie wolno rozsyłać za pomocą forum niezamówionych informacji handlowych (spamu) innym Użytkownikom - skutkuje to natychmiastowym zablokowaniem konta Użytkownika.
4.9. O każdym niezauważonym złamaniu Regulaminu Użytkownik powinien powiadomić Administrację forum za pomocą systemu Prywatnych Wiadomości (PW), systemu raportowania postów (zgłaszając konkretną wiadomość łamiącą regulamin) bądź za pomocą formularza kontaktowego.

§5. Komunikator


5.1. Komunikator znajduje się na Stronie Głównej forum, jest to forma czatu dla zarejestrowanych Użytkowników forum crearcorreohotmail.info.
5.2. W Komunikatorze zabronione jest: spamowanie, obrażanie innych Użytkowników, zamieszczanie materiałów o treści niewłaściwej oraz reklamowanie stron niezgodnych z prawem RP, pornograficznych lub stron prywatnych.
5.3. W Komunikatorze obowiązują również wszystkie inne punkty i postanowienia Regulaminu forum.

§6. Zgłaszanie naruszeń


6.1. Aby pomóc chronić prawa autorskie Administrator zgadza się i stosuje do uwag oraz procedur przeciwdziałania ich naruszeniom ustanowionych m.in. w Digital Millennium Copyright Act (DMCA) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6.2. Jeżeli zauważyłeś, że ktoś bez Twojej wiedzy i zgody dodał na forum crearcorreohotmail.info materiały, do których masz prawa autorskie, które możesz niezbicie wykazać, poinformuj o tym Administratora zgodnie z punktem 6.3 rozdziału Zgłaszanie naruszeń.
6.3. W celu zgłoszenia naruszenia należy skontaktować się z Administratorem poprzez system Prywatnych Wiadomości, formularz kontaktowy, lub zgłaszając bezpośrednio konkretną wiadomość będącą przedmiotem zgłoszenia poprzez formularz zgłaszania postów, w treści zgłoszenia podając: imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji, stanowisko/uprawnienia posiadane do zgłoszenia naruszenia, dane teleadresowe za pomocą których będziemy mogli się z Tobą skontaktować, odnośnik do konkretnego materiału będącego przedmiotem zgłoszenia wraz z dokładnym wyjaśnieniem, w jaki sposób materiał ten narusza prawo oraz dowód posiadania praw do danego materiału z zapewnieniem, że wszystkie informacje zawarte w Twoim oświadczeniu są zgodne z prawdą, oraz że jesteś właścicielem lub osobą upoważnioną przez właściciela do chronienia wyłącznych praw, które według Ciebie lub Twego mocodawcy zostały naruszone. Zwracamy uwagę, iż na mocy art. 212 par. 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z późn. zmianami) złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może być zagrożone karą nawet roku pozbawienia wolności.
6.4. Po weryfikacji wiarygodności zgłoszenia przez Administratora materiał będący przedmiotem zgłoszenia zostanie niezwłocznie usunięty.
6.5. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), Administrator, który po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia, usunął materiał naruszający prawo, zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej, a jedyną osobą pociągniętą do odpowiedzialności może być Użytkownik, który zamieścił taki materiał.

§7. Postanowienia końcowe


7.1. Rejestracja na forum crearcorreohotmail.info jest bezpłatna.
7.2. Poprzez rejestrację konta Użytkownik oświadcza, że w pełni akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności, zgadza się na zbieranie i przetwarzanie przez forum crearcorreohotmail.info danych podanych w chwili rejestracji, zgadza się na przesyłanie na wskazane konto pocztowe wiadomości informacyjnych bądź reklamowych wysyłanych przez forum crearcorreohotmail.info w imieniu własnym lub podmiotów trzecich.
7.3. Postanowienia tego regulaminu mogą być zmienione przez Administratora w każdym czasie, Administrator nie musi uzasadniać przyczyny zmiany regulaminu.
7.4. Niniejszy regulamin jest na forum crearcorreohotmail.info pod tym adresem.
7.5. Pod Regulaminem znajduje się data ostatniej aktualizacji / zmiany obowiązującego regulaminu.
7.6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z forum w sposób sprzeczny z zaleceniami Regulaminu.
7.7. Zakładając konto (rejestrując się) na forum Użytkownik oświadcza, że Regulamin przeczytał i w pełni akceptuje. Użytkownicy odpowiedzialni są za przestrzeganie tych zasad, nawet gdy z własnej woli zaniechali zapoznania się z treścią i ustaleniami Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu nie może oglądać zawartości tego forum i powinien natychmiast je opuścić.
Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2010
Platformy służące do kontaktu z Administratorem:
- system Prywatnych Wiadomości
- formularz kontaktowy